Smluvní podmínky

UŽIVATELSKÉ PODMÍNKY

PORTÁLU FLATSTORE.CZ

 

 

1.              ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1.         Obchodní společnost D2B GROUP a.s., IČO: 27901751, se sídlem Praha 4, Budějovická 1667/64, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 11896, (dále též jen jako „Poskytovatel“) je poskytovatelem služeb webové stránky – internetového serveru www.flatstore.cz na webové adrese www.flatstore.cz, (dále jako „Server“).

 

1.2.         Poskytovatel je oprávněn za níže uvedených podmínek nabízet a poskytovat služby uvedené na Serveru spočívající zejména v nabídce prodeje a pronájmu nemovitých věcí, zprostředkování obchodních poptávek a nabídek souvisejících s prodejem a pronájmem nemovitých věcí ve vlastnictví nebo nabídce třetí osoby a finančních produktů a dalších služeb uvedených a specifikovaných na Serveru, (dále též jen jako „Služba“ či „Služby“).

 

1.3.         Služby Poskytovatele spočívají mimo jiné v nabídce a zprostředkování koupě nemovitých věcí (bytových jednotek, rodinných domů, prostor sloužících podnikání atd.) nabízených na trhu zejména developery (dále též jen jako „Prodávající“) a Poskytovatelem inzerovaných na Serveru a dále v poskytování dalších služeb s prodejem nemovitých věcí souvisejících a finančních produktů.  

 

1.4.         Uživatelem je subjekt – fyzická či právnická osoba – využívající Server a Služeb Poskytovatele. Vztah Poskytovatele s Uživatelem Služeb se řídí těmito Všeobecnými uživatelskými podmínkami, (dále též jen jako „Podmínky“), které tvoří obecný právní rámec pro využívání Služeb Uživatelem, není-li v konkrétním případě mezi Poskytovatelem a Uživatelem výslovně sjednáno jinak.

 

 

2.              REGISTRACE UŽIVATELE

 

2.1.         Pro využívání Služeb je podmínkou dokončení registračního procesu spočívající ve vyplnění všech údajů uvedených v registračním formuláři nebo údajů v poptávkovém formuláři, (dále jen jako „Registrační údaje“. „Registrační proces“). Registrační proces na Serveru probíhá online formou. Dokončením Registračního procesu Uživatel přijímá bez výhrad a výslovně tyto Podmínky. Poskytovatel o přijetí Registračních údajů vyplněných v registračním formuláři a dokončení registračního procesu zašle emailem na emailovou adresu Uživatele potvrzení, a to včetně přihlašovacích údajů – uživatelského jména a hesla, (dále též jen jako „Přihlašovací údaje“).

 

2.2.         Vyplněním Registračních údajů v registračním formuláři je Uživatel oprávněn plně využívat Server a Služeb na něm nabízených. Vyplněním Registračních údajů v konkrétním nabídkovém formuláři Uživatel získává přístup k užívání nebo poskytnutí informací konkrétní Služby, ke které se poptávkový formulář vztahuje.

 

2.3.         Uživatel je povinen uvést pravdivé a úplné údaje, v opačném případě je Poskytovatel služby oprávněn přístup Uživateli na Server a užívání Služeb zablokovat.

 

2.4.         Poskytovatel je oprávněn vymazat Registrační údaje nebo zablokovat přístup Uživateli, o kterém má za to, že Poskytovateli poskytl nepravdivé údaje.

 

2.5.         Uživatel není oprávněn Registrační údaje zpřístupnit třetím osobám nebo se jakkoliv pokoušet o neoprávněný a Poskytovatelem neautorizovaný přístup na Server, manipulaci s daty Služeb a využívat Služeb. V případě takového jednání je Uživatel plně odpovědný za případné zneužití Serveru nebo svých Přihlašovacích údajů a odpovídá Poskytovateli za případnou škodu. Přijde-li Uživatel o své Přihlašovací údaje nebo dostanou-li se bez zavinění Uživatele jeho Přihlašovací údaje do dispozice třetí osoby, je Uživatel povinen bez zbytečného odkladu o tomto Poskytovatele informovat, který Přihlašovací údaje zneplatní a vystaví Uživateli nové Přihlašovací údaje.  

 

2.6.         Dokončením Registračního procesu (vyplněním registračního formuláře nebo poptávkového formuláře) Uživatel potvrzuje, že veškeré jím uvedené Registrační údaje jsou správné a pravdivé, a jsou údaji týkajícími se Uživatele a vyslovuje souhlas s tím, že Uživatelem uvedené osobní údaje (Registrační údaje) budou Poskytovatelem shromažďovány, uchovávány a jinak zpracovávány za účelem zpětného kontaktu Uživatele, veškerému jednání Poskytovatele spojenému s poskytováním Služeb, včetně vytváření obchodní nabídky a jejího dalšího zpracování a poskytnutí prodejci Služeb a za účelem zpracování (případně i prostřednictvím zpracovatele) pro marketingové účely Poskytovatele. Dokončením Registračního procesu Uživatel dále souhlasí s tím, že jím uvedené osobní údaje (Registrační údaje) budou shromažďovány, uchovávány a jinak zpracovávány za účelem zasílání (či jiné formy kontaktování, včetně telefonického) marketingových informací, jakož i následných obchodních nabídek týkajících se prodeje nemovitostí, služeb s nemovitostmi spojenými, řešení financování koupě nemovitostí, a dalších služeb poskytovaných a nabízených Poskytovatelem.

 

2.7.         Uživatel svůj souhlas dle předchozího odstavce uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a to pro Poskytovatele a jeho právního nástupce s tím, že Poskytovatel je oprávněn osobní údaje a Přihlašovací údaje poskytnout třetí osobě za účelem shromažďování, uchovávání a jinak zpracovávání v případě, že dochází k převodu podniku nebo jinému způsobu převodu činností Poskytovatele spojených s poskytováním Služeb na třetí osobu, a dále rovněž pro ně pracující či spolupracující fyzické a právnické osoby. Uživatel svůj souhlas uděluje na dobu neurčitou. Uživatel tímto bere na vědomí, že má možnost Poskytovatele požádat o opravu, doplnění či likvidaci těchto údajů, případně má právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v případě, kdy zpracování takových údajů nevyplývá ze zákona, a to písemně na adresu Poskytovatele.   

 

2.8.         Uživatel dokončením Registračního procesu bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré telefonické hovory s Poskytovatelem jsou nahrávány. Uživatel dále souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn nahrávku oprávněn využít v souvislosti se svou činností, a to včetně použití nahrávky jako důkazního prostředku. 

 

2.9.         Dokončením Registračního procesu Uživatel souhlasí a zavazuje se informovat Poskytovatele o tom, že na základě Poskytovatelem poskytnutých Služeb došlo k uzavření rezervační, kupní budoucí smlouvy s Prodávajícím nemovité věci nabízené na Serveru, (dále jen jako „Smlouva“), pokud k tomu bude poskytovatelem vyzván.. Tuto povinnost má Uživatel i v případě, že na základě Poskytovatelem poskytnutých Služeb došlo k uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a osobou blízkou Uživatele nebo třetí osobou. Uživatel se zavazuje výše uvedenou informaci poskytnout Poskytovateli, a to i na výzvu Poskytovatele, poštou, e-mailem nebo telefonicky.

 

2.10.      Dojde-li ke změně některých Registračních údajů Uživatele, zavazuje se Uživatel o tomto Poskytovatele informovat nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne změny, aby mohlo dojít k opravě Registračních údajů.

 

 

3.              POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ „COOKIES“

 

3.1.         Na Serveru jsou používány soubory „cookies“, aby Poskytovatel mohl poskytnout Uživatelům větší pohodlí při jeho prohlížení a užívání. Soubory „cookies“ jsou malé textové soubory, které webové stránky v zařízení Uživatele vytvoří v okamžiku, kdy na ní vstoupí. Jsou vytvořeny proto, že navštívená webová stránka nemá žádnou vlastní paměť a soubory „cookies“ například umožňují zařízení si pamatovat, že jste již stránku v minulosti navštívil a zároveň mu umožní si mimo jiné pamatovat i nastavení Uživatele, jehož zásluhou není Uživatel nucen se pokaždé znovu přihlašovat.

 

3.2.         Soubory „cookies“ nejsou virus a Uživatele a zařízení Uživatele neohrožují. Jedná se o textové soubory, které neobsahují žádný program a vzhledem k tomu je jako program nelze ani instalovat. Soubory „cookies“ se nemohou samy kopírovat a rozesílat po internetové síti. Internetový prohlížeč Uživatele je při každé návštěvě odešle internetové stránce, ke které patří, a ta se pak v internetovém prohlížeči Uživatele zobrazí v nastavení Uživatele. Poskytovatelem užívané soubory „cookies“ jsou pouze dočasné a ze zařízení Uživatele se samy vymažou po zavření internetového prohlížeče.

 

3.3.         Soubory „cookies“ nelze možné spojit s konkrétním Uživatelem. Soubory „cookies“ obecně napomáhají Poskytovateli zobrazit statistické údaje o chování uživatelů Serveru. Poskytovatel je v návaznosti schopen Server přizpůsobit zájmům a požadavkům uživatelů a zkvalitnit a zefektivnit Server a nabízení Služeb. Soubory „cookies“ jsou využívány i pro účely autentizace účastníků, aby jejich prostřednictvím byla eliminována nutnost zadávání identifikačních údajů účastníka při opakovaném vstupu na Server. Současně jsou soubory „cookies“ používány i pro účely nastavení Serveru dle potřeb účastníků, např. k zobrazení Serveru ve zvoleném jazyce či v určité grafické úpravě.

 

3.4.         Soubory „cookies“, které se na zařízení Uživatele již uložily, může Uživatel kdykoliv vymazat. Přesné nastavení této funkce lze zjistit pomocí nápovědy Uživatelem užívaného internetového prohlížeče.

 

3.5.         Používáním Serveru a dokončením Registračního procesu vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s použitím souborů „cookies“ výše uvedeným způsobem.

 

 

4.              VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 

4.1.         Poskytovatel neodpovídá za obsah Serveru. Užívání Serveru, včetně stahování materiálů nebo odkazů na jiné webové stránky, a používaní nebo spoléhání se na obsah zveřejněny na Serveru jde k tíži Uživatele. Poskytovatel neodpovídá zejména za prohlášení, podmínky nebo záruky ohledně dostupnosti, prodejnosti, ceny, kvality, způsobilosti a prodejních podmínek na Serveru nabízených Služeb, zejména pak nemovitých věcí.

 

4.2.         Poskytovatel neodpovídá za přesnost, úplnost či aktuálnost materiálů a údajů zveřejněných na Serveru; za dostupnost Serveru nebo jeho provozování bez poruch nebo přerušení; za kompatibilitu Serveru se zařízením nebo softwarem Uživatele; za to, že Server není infikován počítačovým virem, trojským koněm, malwarem apod.

 

4.3.         Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu, zejména pak, nikoliv však výlučně, za žádnou přímou nebo nepřímou škodu, ztrátu, náklady nebo výdaje jakéhokoliv druhu (včetně nákladů za právní zastoupení, náklady na znalecký posudek a odměnu znalce nebo jiné náklady), které mohou uživateli vzniknout, ať již přímo či nepřímo, v souvislosti s přístupem na Server a využíváním Služeb nebo v souvislosti s užitím obsahu nebo údaji na Serveru obsažených.  

 

4.4.         Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost zejména za nesprávné nebo nepřesné informace na Serveru, ať už byly vytvořeny třetí osobou, Poskytovatelem nebo Uživateli nebo způsobeny technickým vybavením či softwarem spojených se Serverem nebo lidskou chybou, k níž může dojít při zpracování dat, údajů a informací vkládaných na Server. Poskytovatel dále neodpovídá za ztrátu nebo škodu Uživatele, která mohla být způsobena požíváním nebo pokusným použitím a využitím Serveru nebo obsahu na něm zveřejněného nebo v důsledku jakýchkoliv porušení povinností Uživatele ohledně ochrany Přihlašovacích údajů, přístupových údajů a hesla k uživatelskému účtu nebo za jakýkoliv jiný následek používání Serveru nebo Služeb.

 

4.5.         Poskytovatel neodpovídá funkčnost odkazů (hyperlinků) a obsah webových stránek, na které odkazují. Jejich používání, prohlížení a stahování jde k tíži Uživatel, který nese plně odpovědnost za případný vznik škody nebo ztráty, které v této souvislosti vzniknou. 

 

4.6.         Poskytovatel je bez omezení oprávněn měnit, aktualizovat, doplňovat a odstraňovat obsah Serveru.

 

 

5.              POUŽÍVÁNÍ SERVERU

 

5.1.         Uživatel je oprávněn Server využívat výlučně v souladu s těmito Podmínkami. Uživatel je oprávněn Server užívat výlučně k nekomerčnímu užití.

 

5.2.         Uživatel není oprávněn zejména: propojovat Server s jinými webovými stránkami; kopírovat obsah Serveru za účelem jeho dalšího použití a zveřejnění; neoprávněně vnikat do Serveru, používat Server k šíření počítačových virů, trojských koňů, malwaru, spamu apod. nebo jej používat k protiprávním účelům; zkreslovat nebo jakkoliv upravovat obsah Serveru.

 

5.3.         Uživatel není oprávněn jakkoli bez souhlasu Poskytovatele zasahovat do zdrojového kódu Serveru a dat třetích osob (jiných Uživatelů) uložených na Serveru. 

 

5.4.         V případě porušení podmínek užívání Serveru je Poskytovatel služeb oprávněn Uživateli přístup na Server zablokovat.

 

 

6.              PODMÍNKY VYUŽITÍ F-BODU

 

6.1.         Klient není vázán povinností uzavřít rezervační smlouvu / smlouvu o smlouvě budoucí / kupní smlouvu na tu konkrétní nemovitost (jednotku), kterou uvedl při prvotním kontaktu, ale do podepsání rezervační smlouvy / smlouvy o smlouvě budoucí / kupní smlouvy může vybrané jednotky libovolně měnit, nebo dokonce rozhodnutí koupit nemovitost bez jakýchkoliv sankcí ze strany portálu Flatstore.cz zrušit. V případě změny vybrané jednotky klient obdrží počet F-bodů, který přísluší k finálně zvolené jednotce; v případě zrušení zájmu o uzavření smlouvy ze strany klienta nezískává klient nárok na připsání F-bodů.

 

6.2.         Klient je po vyzvání ze strany portálu Flatstore.cz povinen doložit svůj nárok na připsání F-bodů platnou rezervační smlouvou / smlouvou o smlouvě budoucí / kupní smlouvou.

 

6.3.         Portál Flatstore.cz si vyhrazuje právo měnit seznam partnerů portálu Flatstore.cz.

 

6.4.         Portál Flatstore.cz si vyhrazuje právo měnit počet F-bodů, příslušejícím ke konkrétním jednotkám. Závazný je počet F-bodů ke dni prvotního projevení zájmu klienta telefonicky či elektronickým formulářem.

 

6.5.         Získáním F-bodů nevzniká nárok na jejich proplacení v hotovosti.

 

6.6.         Portál Flatstore.cz není prostředníkem při směně dárkových poukázek za zboží či služby.

 

6.7.         Portál Flatstore.cz neručí za poskytnuté zboží či služby.

 

6.8.         Podmínky použití dárkových poukázek se u jednotlivých partnerů Flatstore.cz mohou lišit.

 

6.9.         Portál Flatstore.cz neručí za případné změny podmínek použití dárkových poukázek u jednotlivých partnerů Flatstore.cz.

 

6.10.       Klient nemá nárok na výměnu již zakoupených poukázek za poukázky jiné.

 

  

7.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

7.1.         Práva a povinnosti těmito Podmínkami neupravené se podpůrně řídí platným řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

 

7.2.         Jakékoliv zneužití obsahu Serveru Uživatelem, které odporuje těmto Podmínkám, zakládá nárok Poskytovatele služeb na náhradu škody, kterou Uživatel svým jednáním způsobí.

 

7.3.         Poskytovatel je oprávněn Podmínky jednostranně změnit nebo doplnit. Poskytovatel Uživatele o změně nebo doplnění Podmínek vyrozumí na emailovou adresu, kterou Uživatel uvedl v Registračních údajích. V případě nesouhlasu Uživatele se změnou nebo doplněním Podmínek je oprávněn ve lhůtě 14 dnů tyto Podmínky vypovědět. Písemná výpověď musí být v uvedené lhůtě doručena na emailovou adresu Poskytovatele info@flatstore.cz.   

 

7.4.         Uživatel stvrzením těchto Podmínek souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli informační a reklamní nabídky týkající se Služeb a dalších obchodních aktivit Poskytovatele.

 

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.května 2015